AMAÇ

Üniversitede araştırma ve strateji politikalarına uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri koordine eder ve yürütür.
• Üniversitenin fakülte, enstitü, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezlerinde yapılan araştırmaların koordinasyonunu sağlamak ve disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek,
• Üniversitedeki araştırma kapasitesini belirlemek üzere araştırma yapmak ve raporlar hazırlamak, izlemek, değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak,
• Üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencilerin araştırmalarını yapabilecekleri uygun koşulları sağlamak,
• Öğrenci ve öğretim elemanlarının yaptığı/yapacağı araştırmalarda iç ve dış paydaşlarla etkin iş birliği sağlamak,
• Öğrenci ve öğretim elemanlarına ulusal/uluslararası proje yazma, yürütme ve fon bulmaya yardımcı olmak,
• Öğrenci ve öğretim elemanlarına nitelikli makale yazımında ve yayımlanmasında destek olmak,
• Öğrenci ve öğretim elemanlarının üretecekleri bilimsel yayınların/tezlerin faydalı model/patente dönüşmesi için destek sağlamak,
• Üniversite envanterinde bulunan araç, gereç, cihaz ve donanımların öğretim elemanlarının hizmetine sunmak.
• Uluslararası geçerliliği olan standardizasyon ve sertifikasyon çalışmaları yapmak.

MİSYON

Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı’nın misyonu, Ankara Üniversitesi’nin ülkemizin
kalkınmasına öncülük eden bireyler yetiştiren bir araştırma üniversitesi olması, araştırma-
geliştirme süreçlerinin organize edilip kolay hale getirilmesi, ihtiyaçlar doğrultusunda
sürekliliğin korunması için rehberlik sağlanmasıdır.

VİZYON

Üniversitedeki araştırmaların yürütülmesini ve araştırma programlarının yönetimini sağlayan politikalar oluşturmaktır. Bunu sağlamak için aşağıdakiler öncelikli olarak planlanmıştır.

• Dünyaya yön veren araştırmacılar yetiştirerek ülkemizde ve bilim dünyasında söz sahib olmak,
• Dış finansman arayan araştırmacılara destek olmak ve rehberlik sağlamak,
• Araştırmalar ve projeler için politikalar üretmek ve bu politikalar çerçevesinde araştırma kapasitesini artırmak,
• Yenilikçi ve disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek ve koordinasyon sağlamak,
• Yeni araştırmaların başlangıç aşamasını finansal olarak desteklemek, bütçe sağlamak için kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Ar-Ge ve bilimsel çalışmalara katkı sağlamak,
• Üniversite ve iç/dış paydaşlar arasında iş birliği sağlamak, bütünleştirici rol üstlenmek,
• Araştırmacıların ve fikirlerin çeşitliliği, kurum içi ve kurum dışı araştırma geliştirme kültürünün üniversite içi girişimcilik ekosistemi çerçevesinde desteklenmek,
• Öğretim üyelerine, araştırmacılara, yöneticilere ve personele araştırmaya uygunluk eğitimi vermek

FAALİYETLER

• Her akademisyen ve öğrenci için kendi disiplinine uygun bağımsız araştırma ve/veya yaratıcı faaliyetler yürütmek ve bunu yaparken, bireysel olarak veya meslektaşları ile iş birliği içinde olmak,
• Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin akademik çalışmalarını desteklemek,
• Araştırma çıktılarını topluma katkı sağlayacak şekilde yaygınlaştırmak,
• Araştırmalar ve projeler planlanırken toplumun sürece katılmasını sağlamak ve toplumsal farkındalığı arttıracak çalışmalar yapmak,
• Her yılın başında araştırma faaliyetlerini iç ve dış paydaşlarla iş birliği yaparak Araştırma Dekanlığı takvimini oluşturmak,
• Öğrenci ve öğretim elemanlarının araştırma faaliyetlerine yönelik danışmanlık yapmak,
• Araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere iç ve dış kaynaklardan mali destek bulma sürecinde yol göstermek,
• Araştırma ile ilgili yapılacak tüm faaliyetlerde gerek duyulduğunda üniversite koordinatörlük, kurul ve komiteleriyle koordineli olarak çalışmak,
• Analiz metotlarını standartlaştırmak ve cihazların kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar yapmak
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Laboratuvar Yönetim Ofisi (VARSİS), Yayın Teşvik ve Ödül Komisyonu, Veri Yönetimi Koordinatörlüğü, Teknokent ve TTO Koordinatörlüğü, Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü, Proje Destek ofisi, Girişimcilik ve Yenilikçilik Komisyonu ve Bilimsel Makale Yazım Destek Ofisinin yönetim kurullarında görev alarak ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak,
• Halkı bilgilendirmek için Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü ile eş güdümlü medya kuruluşları ile işbirliği yapmak, broşürler, kitaplar, videolar, basın bildirileri hazırlamak, çağrılı toplantılar düzenlemek.